کلیه فعالیتهای گروه آموزشی فلسفه ومنطق متوسطه
 
 

نام و نام خانوادگي : احمد نوريان      استان : مازندران    شهرستان :  ساري    شهر :  کياسر

نام درس: منطق     پايه : سوم علوم انساني   موضوع درس: تصور جزئي و کلي    مدت جلسه:85دقيقه

فعاليتهاي قبل از تدريس

هدف کلي

آشنايي با تصور کلي و جزئي و نسبت اربعه

رئوس مطالب

1- تصور کلي و تصور جزئي چيست ؟    2- مفاهيم کلي و جزئي را تشخيص دهد        3- ارتباط بين مفهوم و مصداق      4- تعريف هر يک از نسبت اربعه

5- نسبتهاي چهارگانه را بين مفاهيم کلي تشخيص دهد.

 

هدفهاي چزئي

1- شرايط تصور کلي و جزئي را بياموزد .  2- نمونه هايي از تصور جزئي را نام ببرد.

3- نمونه هايي از تصور کلي را نام ببرد .    4- از اهميت تصور کلي براي انسان آشنا شود .          5 - در مورد رابطه بين مفهوم و مصداق مثال بياورد

6- قضاياي هر يک از نسبتهاي چهارگانه را بنويسيد .

 

رفتارهاي ورودي

از دانش آموزان انتظار داريم براي شروع درس جديد :

1- چهار نحوه وجود اشياء را بداند .

2- اقسام دلالت لفظ بر معنا را نام ببرد.

3- اقسام لفظ مفرد و مرکب را بداند .

4- توانايي تشخيص اقسام دلالت و لفظ را داشته باشد .

 

هدفهاي رفتاري

از دانش آموزان در پايان درس انتظار داريم :

1- تصور کلي و تصور جزئي را تعريف کند .

2- راههاي تشخيص تصور کلي و جزئي را بداند .

3- براي هر يک از تصور کلي و جزئي مثال بزند .

4- با مثال رابطه بين مفهوم و مصداق را توضيح دهد

5- نسبتهاي چهارگانه را نام ببرد و هر يک را تعريف کند .

6- هر يک از نسبتهاي چهارگانه را از بين مفاهيم کلي جدا نمايد .

وسايل آموزشي

گچ ، تخته سياه ، کتاب

شيوه تدريس

تلفيقي « سخنراني ، گروهي ، پرسش و پاسخ »

 


 

مراحل تدريس

زمان

 

فعاليتهاي حين تدريس

امورمقدماتي

سلام واحوال پرسي ازدانش آموزان –دقت دروضع جسمي ورواني آنان – حضوروغياب

5

 

اجراي ارزشيابي تشخيص

پرسش هايي مربوط به درس گذشته:

1- چهار نحوه وجود اشياء را نام ببريد؟

2- اقسام دلالت لفظ بر معنا را بيان نماييد و هر يک را تعريف کنيد ؟

3- براي هر يک از اقسام دلالت لفظ بر معنا مثال ذکر کنيد ؟

4- اقسام لفظ مفرد و مرکب را بيان نمائيد .

 

10

 

 

آمادگي و ايجاد انگيزه

از بين مفاهيم ( تهران ، اين درخت ، پدر ، مولود کعبه ، شهر ) کدام يک به نظر شما جزئي است و کدام کلي ؟

با توجه به سؤال مطرح شده و پاسخ هاي داده شده ، هدفهاي رفتاري درس را بيان مي کنيم .

 

3

 

ارائه درس جديد و توضيح مطالب

با نوشتن رئوس مطالب هر قسمت روي تخته سياه و ايجاد سؤال بين دانش آموزان به ارائه مطالب هر قسمت با توجه به مثال داخل کتاب و خارج از کتاب مي پردازيم و بعد از بحث و گفتگو و توضيح هر مطلب ، فهرست و خلاصه اي از مطالب را مرحله به مرحله روي تخته سياه مي نويسيم .

 

47

 

خلاصه درسي و نتيجه گيري

1- تصور جزئي آن است که داراي تشخيص باشد يعني تنها اختصاص به يک فرد مشخص معين دارد و همة اسم هاي علم يا اسامي خاص و هر چه با قيداين و آن مشخص شود دلالت بر تصور جزئي دارد .

2- تصور کلي ، تصوري است فراگيروداراي شمول ووسعت قلمرو که افراد بسيار متعدد را در بر مي گيرد خواه آن افراد واقعي خارجي باشدوخواه افراد فرضي و ذهني

3- بين مفهوم و مصداق رابطه عکس مي باشد مانند اسب ، اسب سفيد – اسب سفيد جوان تازي

4- نسب اربعه عبارتست : تساوي – عموم و خصوص مطلق – بين وجه – تباين

 

 

10

 

فعاليتهاي بعد از تدريس

ارزشيابي پاياني

به منظور آگاهي يافتن از يادگيري دانش آموزان سؤالاتي را باتوجه به درس جديد مطرح مي کنيم :

1- از بين مفاهيم داده شده ، تصور کلي و جزئي را مشخص کنيد : خورشيد منظومه شمسي ، دريا ، درياچه خزر ، کوه دماوند

2- از بين مفاهيم کلي زير ، نسبتهاي چهارگانه را مشخص کنيد :

الف- لباس سفيد     ب – اسب و ناطق   ج – گوشتحوار و يوزپلنگ   د – انسان و ناطق

 

8

 

تعيين تکليف جلسه بعدي

1- مطالعه مطالب تدريس شده

2- پرسش و نمرين آخر درس صفحه 33 و 34 را براي جلسه آينده پاسخ داده و تحويل داده شود .

2

 

 

نام و نام خانوادگي : احمد نوريان      استان : مازندران    شهرستان :  ساري    شهر :  کياسر

نام درس: فلسفه     پايه : پيش دانشگاهي   موضوع درس: مباني حکمت مشاء 1     مدت جلسه:85دقيقه

 

فعاليتهاي قبل از تدريس

هدف کلي

آشنايي با مباني حکمت مشاء

 

رئوس مطالب

1- اصل واقعيت مستقل از ذهن     2- مغايرت وجود ماهيت

3- مواد قضايا از نظر منطقيون      4- اقسام وجود از نظر حکما

 

 

هدفهاي چزئي

1- مرز جدائي فلسفه با سفسطه را بيان نمايد .

2- با مفهوم وجود و ماهيت آشنا شود .

3- رابطه بين موضوع و محمول را دريک قضيه محلي بيان نمايد

4- مواد ثلاث را از نظر حکما نام ببرد .

 

 

رفتارهاي ورودي

از دانش آموزان انتظار داريم براي شروع درس جديد :

1- مابعد الطبيعه را تعريف نمايد .

2- چگونگي تأسيس فلسفه مشاء را بداند

3- تأثيرات فلسفه اسلامي را بر مغرب زمين بداند .

4- بنيانگذار فلسفه اسلامي را بداند .

 

 

هدفهاي رفتاري

از دانش آموزان در پايان درس انتظار داريم :

1- اصل واقعيت مستقل از ذهن را توضيح دهد .

2- ماهيت را تعريف نمايد .

3- مغايرت وجود و ماهيت را با ذکر مثال بيان نمايد .

4- وجوب و امکان و امتناع را با توجه به مثال مقايسه نمايد

5- هر يک از مواد قضايا را تعريف نمايد .

6- مواد ثلاث را از نظر حکما با مثال تعريف نمايد .

 

وسايل آموزشي

گچ ، تخته سياه ، کتاب

 

شيوه تدريس

تلفيقي « سخنراني ، پرسش و پاسخ »

 

 


مراحل تدريس

زمان

فعاليتهاي حين تدريس

امورمقدماتي

سلام واحوال پرسي ازدانش آموزان –دقت دروضع جسمي ورواني آنان – حضوروغياب

5

اجراي ارزشيابي تشخيص

پرسش هايي مربوط به درس گذشته:

1- مابعد الطبيعه را تعريف کنيد .

2- علت نامگذاري فلسفه اسلامي به مشاء چيست ؟

3- تءثيرات فلسفه اسلامي را در مغرب زمين بنويسيد .

 

10

 

آمادگي و ايجاد انگيزه

هر علمي براساس مباني اوليه اي پايه گذاري شده است و براساس همين مباني و اصول نظريه هاي خود را ارائه مي دهند . همچنين علوم تجربي هم داراي مباني و اصولي است که در فلسفه سال سوم آن را مطالعه نموده ايد .فلسفه اسلامي و جکمت مشاء هم داراي مباني و اصولي مي باشند که بر اساس همين مباني نظريه هاي خود را بيان مي نمايد با ايجاد آمادگي لازم ، هدفهاي رفتاري درس را بيان مي نماييم .

 

5

ارائه درس جديد و توضيح مطالب

با نوشتن رئوس مطالب روي تخته سياه و ايجاد سؤال در کلاس به ارائه مطالب درس جديد مي پردازيم و مطالب را به صورت مفصل براي دانش آموزان توضيح مي دهيم و بعد از توضيحات مطالب ، فهرست و خلاصه اي از مطالب را روي تخته سياه مي نويسيم .

 

40

خلاصه درسي و نتيجه گيري

1- مباني حکمت مشاء عبارتند از : اصل واقعيت مستقل از ذهن ، مغايرت وجود و ماهيت ، وجوب و امکان و امتناع و ...     

2- نخستين و مهمترين اصلي که مي تواند مبدأ تحقيق فلسفي قرار گيرد اصل قبول واقعيت مستقل از ذهن است که مرز جدايي فلسفه از سفسطه مي باشد و اين اصل از بديهيات اوليه است که نه اثبات شدني است و نه انکار شدني

3- مواد قضايا عبارتند از رابطه وجوبي ، امکاني ، امتناعي

4- مواد ثلاث از نظر حکما عبارتست از : واجب الوجود ، ممکن الوجود ، ممتنع الوجود.

 

 

10

فعاليتهاي بعد از تدريس

ارزشيابي پاياني

به منظورآگاهي يافتن از يادگيري دانش آموزان سؤالاتي راباتوجه به درس جديد مطرح مي کنيم :

1- مباني حکمت مشاء را نام ببريد .     2- اصل مغايرت وجود و ماهيت را توضيح دهيد .

3- مواد ثلاث را نام ببريد .

 

10

تعيين تکليف جلسه بعدي

1- پرسش کلاسي از مطالب تدريس شده در جلسه آينده

2- تحقيقي درباره بوعلي سينا و تأثير آن در مغرب زمين بعمل آوريد .

 

2

 

 

نام و نام خانوادگي : احمد نوريان         استان : مازندران       شهرستان :  ساري       شهر :  کياسر

نام درس: فلسفه     پايه : سوم علوم انساني   موضوع درس: علتهاي چهارگانه       مدت جلسه:40 دقيقه

 

 

فعاليتهاي قبل از تدريس

هدف کلي

آشنايي با علتهاي چهارگانه

 

 

رئوس مطالب

1- اقسام علتهاي چهارگانه  

 2- ديدگاه ارسطو به حرکات طبيعي

3- تعريف هر يک از علتهاي چهارگانه

 

 

 

هدفهاي چزئي

1- با ديدگاه ارسطو نسبت به جرکات طبيعي آشنا شود

2- علتهاي چهارگانه را نام ببرد

3- با مثالي اقسام علتهاي چهارگانه آشنا شود

4- رابطه هر يک از علتها را باطبيعت بيان نمايد

 

 

 

رفتارهاي ورودي

از دانش آموزان انتظار داريم براي شروع درس جديد :

1- بصورت مختصر سرگذشت ارسطو را بداند   

2- مفهوم علت و معلول را بداند

3- معناي ظاهري هر يک از علتهاي چهارگانه را بداند

4- مثالي را باتوجه به معناي ظاهري هر يک از علتهاي چهارگانه ذکر نمايد .

 

 

 

هدفهاي رفتاري

از دانش آموزان در پايان درس انتظار داريم :

1- اقسام علتهاي چهارگانه را بيان نمايد     2- نظر ارسطو را درخصوص حرکات طبيعي بيان نمايد .              3- هر يک از علتهاي چهارگانه را تعريف نمايد

4- رابطه بين علت فاعلي و طبيعت جسم را بداند     5- ماده يا هيولا را تعريف کند

6- طبيعت و صورت را مقايسه نمايد     

 7- را بطه علت نمايي را باکل جهان از نظر ارسطو بيان نمايد .

 

 

وسايل آموزشي

گچ ، تخته سياه ، کتاب

 

 

شيوه تدريس

تلفيقي « سخنراني ، پرسش و پاسخ »

 

 


مراحل تدريس

زمان

فعاليتهاي حين تدريس

امورمقدماتي

سلام واحوال پرسي ازدانش آموزان– دقت دروضع جسمي ورواني آنان– حضور وغياب

2

اجراي ارزشيابي تشخيص

پرسش هايي مربوط به درس گذشته:

1- ويژگيهاي معرفت حقيقي را از نظر افلاطون بنويسيد

2- مراحل نظريه مُثُل افلاطون را توضيح دهيد3- رساله هاي مهم افلاطون را نام ببريد.

 

3

آمادگي و ايجاد انگيزه

با مثال ساده زير از دانش آموزان مي خواهيم که با نظر خود علت فاعلي ، غايي ، مادي ، صوري رامشخص نمايند .« خياط باپارچه،پيراهني رابراي پوشيدن مي دوزد»باتوجه به سؤال مطرح شده آمادگي لازم را جهت ارائه درس جديد ايجاد مي کنيم و هدفهاي رفتاري درس را بيان مي کنيم .

 

ارائه درس جديد و توضيح مطالب

با نوشتن رئوس مطالب روي تخته سياه و ايجاد حس کنجکاوي و سؤال در کلاس به ارائه مطالب هرقسمت مي پردازيم و هر يک از مطالب را به صورت جزءجزء توضيح مي دهيم وبعد ازتوضيح مطلب،فهرست وخلاصه اي ازمطالب رامرحله به مرحله روي تخته سياه مي نويسيم.

 

20

خلاصه درسي و نتيجه گيري

1- اقسام علتهاي چهارگانه عبارتست از : علت فاعلي ، علت غايي ، علت مادي ،علت صوري

2- علت فاعلي : عاملي است که با عمل خود چيزي را بوجود مي آورد مثل : نويسنده اي که کتاب مي نويسد ارسطو يک نوع علت فاعلي دروني را به عنوان مبداء حرکت و سکون در خود جسم در نظر مي گيرد و آن را طبيعت جسم مي نامند 3- از ديدگاه ارسطو علت مادي و صوري علتهاي دروني و علت فاعلي و غايي علتهاي بيروني هستند 4- ماده يا هيولا ، وجود بالقوه و مايه اوليه اي است که در اثر تغيير و تحول به فعليت مي رسد دانه لوبيا علت مادي گياه لوبيا است 5- در نظر ارسطو آنچه شدني است ماده و آنچه بودني است صورت , ماده و صورت اموري نسبي هستند 6- با مقايسه ميان صورت و طبيعت مي توان گفت صورت همان طبيعت است آنگاه که آن را بعنوان مبداء حرکت و سکون در يک شيء در نظر بگيريم7- ارسطو مفهوم علت غايي را علاوه بر افعال ارادي انسان به تمام حرکات و اشياء جهان نيز سرايت مي دهد بطوريکه طبيعت هر چيزي که ماده آن را به سوي صورت و فعليت جديدي سوق مي دهد تابه آخرين مرتبه کمال برساند

 

 

10

فعاليتهاي بعد از تدريس

ارزشيابي پاياني

به منظورآگاهي يافتن ازيادگيري دانش آموزان سؤالاتي راباتوجه به درس جديد مطرح مي کنيم :

1- علتهاي چهارگانه را در مثال زير مشخص کنيد« هنرمندي مجسمه طلايي را براي تزيين تالار مي تراشد»          2- علتهاي بيروني و دروني را از نظر ارسطو نام ببريد

3- ماده يا هيولا را تعريف کنيد          4- طبيعت جسم چيست ؟

 

3

تعيين تکليف جلسه بعدي

1- مطالب تدريس شده را مطالعه نمايند و جلسه آينده پرسش کلاسي مي شود

2- تحقيقي را درباره ارسطو نوشته و جلسه آينده در کلاس قرائت شود

2

 
 
 
 
 
 
 
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۶ساعت 12:49  توسط سرگروه  |