کلیه فعالیتهای گروه آموزشی فلسفه ومنطق متوسطه

درس:فلسفه و منطق

کلاس:سوم

سال تحصیلی:87-86

هدف کلی: آشنایی با برخی ابعاد معرفتی ذهن انسان و تفکر و موضوعات فلسفه

ماه

هفته

میزان ساعت

درسها

موضوعات وعنوانهای درس

هدفهای کلی درس

فعالیت های دیگر و لوازم

مهر

هفته1

2ساعت

منطق درس1

پیدایش منطق و اهمیت آن در معارف و فرهنگ

آشنایی با خاستگاه علم منطق و منطق دانان مسلمان و آثار آنان و اهمیت علم منطق در حوزه های علمی اسلامی و مغرب زمین

پاسخگویی به پرسش وتمرین ص5

کتاب- تخته-گچ

هفته2

4ساعت

درس1 فلسفه

درس2 منطق

فلسفه چیست(1)

علم و اقسام آن

آشنایی با فلسفه و ارتباط آن بامبانی علوم طبیعی

آشنایی با مفهوم علم و اقسام علم ص9

پرسش کلاسی

کتاب- تخته-گچ

هفته3

2ساعت

درس2 منطق

اقسام تصور و تصویق

آشنایی با اقسام تصور و تصدیق و حل تمرین توسط دانش آموزان

پاسخ به تمرین و پرسش کلاسی

کتاب- تخته-گچ

هفته4

4ساعت

درس3 منطق

درس2 فلسفه

فکر و خطای آن

فلسفه چیست(2)

آشنایی با تعریف دقیق فکر و اقسام آن و خطاپذیری آن و تعریف و غایت منطق

آشنایی با رابطه فلسفه و علوم انسانی

پاسخگویی به تمرین ص18

کتاب- تخته-گچ

آبان

هفته1

2ساعت

درس4 منطق

مبحث الفاظ

آشنایی با رابطه تفکر با نطق و زبان و چهار نحوه وجود و مفهوم دلالت و اقسام آن و اقسام دلالت لفظ بر معنی ص23

پرسش کلاسی   کتاب-تخته-گچ

هفته2

4ساعت

درس4 منطق

درس3 فلسفه

مبحث الفاظ

فلسفه چیست(3)

آشنایی با اقسام لفظ

آشنایی با فلسفه اولی و مسائل و موضوعات مابعدالطبیعه

پاسخگویی به تمرین ص26و27

کتاب- تخته-گچ

هفته3

2ساعت

درس5 منطق

مبحث تصور (جزئی و کلی)

آشنایی با اقسام تصور و تعریف آن و اهمیت تصور کلی و تمایز کلی و جزئی و آشنایی با تعریف مفهوم و مصداق و نسبت آن تا ص31

پرسش کلاسی 

کتاب-تخته-گچ

هفته4

4ساعت

درس5 منطق

درس4 فلسفه

مبحث تصور (جزئی و کلی)

آغاز فلسفه

آشنایی با نسبتهای چهارگانه میان در مفهوم کلی آشنایی با شروع فلسفه و پیدایش سوفیت ها و نظرات برخی از آنان

پاسخگویی به تمرین ص34

کتاب- تخته-گچ

آذر

هفته1

2ساعت

درس6 منطق

کلیات خمس

آشنایی با مفهومماهیت ، ذاتی و عرضی و شناخت کلیات خمس و توانایی تمایز آنها

کتاب- تخته-گچ

هفته2

4ساعت

درس6 منطق

درس 5 فلسفه

کلیات خمس

شهید راه حکمت

پاسخگویی به تمارین ص43

آشنایی با تفکرات فلسفی سقراط و نحوه متهم نمودن ایشان ص29

پرسش کلاسی

کتاب- تخته-گچ

هفته3

2ساعت

درس7 منطق

مبحث تعریف و اقسام آن

آشنایی با مفهوم تعریف و اهمیت آن و اقسام آن

کتاب- تخته-گچ

هفته4

4ساعت

درس7 منطق

درس5 فلسفه

مبحث تعریف

شهید راه حکمت

آشنایی با شرایط تعریف

آشنایی با دفاعیه سقراط در مقابل اتهامات از ص29 تا پایان

پرسش کلاسی

کتاب- تخته-گچ

دی

هفته1

2ساعت

درس7 منطق

مبحث تعریف

پاسخگویی به تمارین ص49و50  و مروری بر درس 5،6،7 منطق

کتاب- تخته-گچ

هفته2

امتحانات نوبت اول

هفته3

هفته4

طرح درس سالانه ترمفلسفه ومنطق

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم دی ۱۳۸۶ساعت 13:9  توسط سرگروه  |